1. ברוכים הבאים לאתר "סיוון אופירי פשוט לרדת במשקל". תנאי השימוש והגנת הפרטיות חלים על האתר ועל כל שימוש בתכני האתר ו/או בתכנים של סיוון אופירי פשוט לרדת במשקל בע"מ  (להלן: "החברה") בכל  פלטפורמה קיימת ו/או עתידית ובכלל זה בכל פלטפורמה חברתית (כולם ביחד ולחוד יכונו להלן: "האתר"). הביקור ו/או השימוש באתר הינו על אחריותך, ומהווה הסכמה לתנאי השימוש.
 2. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וצור עמנו קשר בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באמצעות מייל

sivanofiri.amarel@gmail.com

אחריות

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר כולל תכנים ומידע מקוריים, אשר האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר האתר הינו בעל בעל ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינו הרוחני של האתר ו/או של צדדים שלישיים. 
 2. המשתמש מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיו של האתר ו/או של צדדים שלישיים בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר. בנוסף, אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לבצע בפומבי, לשנות, לעבד, לפרסם, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת, להשכיר, לשדר או להציג בפומבי את התכנים ו/או המידע המוצגים באתר. למען הסר ספק המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

הפניית לקישורים לאתרים אחרים

 1. ככל שהאתר יכיל הפניות וקישורים לאתרים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"), הרי שהאתר אינו אחראי למידע ו/או לתכנים המופיעים באתרים האחרים, לרבות מפרטים טכניים, מחירים ופרסומות, ו/או לשירותים ו/או למוצרים המופיעים בהם. אין בהצבת קישורים לאתרים האחרים כדי להוות כל המלצה ו/או הבעת דעה ו/או הבעת תמיכה ו/או מתן חסות למוצרים ו/או לשירותים המוצעים באתרים אלה ואין לאתר כל אחריות מכל סוג שהוא לאמור במסגרת אותם אתרים אחרים.
 2. האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתו.

שימוש באתר

 1. המשתמש מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי האתר ולא לנסות לחדור למחשביה של החברה ו/או לאתר.
 2. המשתמש מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי האתר ולא לעשות כל פעולה המנוגדת לדין, לרבות פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים"), ולרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב ו/או לחומר מחשב, ו/או כל פעולה אחרת המהווה עבירה על החוק.
 3. המשתמש ישא באחריות בלעדית בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו לאתר ממעשי המשתמש באתר, לרבות הפרת תנאי השימוש של האתר ו/או הפרת זכויותיהם של צדדים שלישיים. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות את האתר, בעליו ומנהליו, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של המשתמש הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש, ו/או הפרה של כל זכות אחרת ו/או כל דין.

מדיניות הגנת הפרטיות

 1. החברהמתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ומחויבת להגן על המידע שהיא מחזיקה אודותיהם. מדיניות הגנת פרטיות זו מתארת את האופן בו החברה אוספת מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה המשתמש יכול לבקש לעיין במידע אודותיו, לתקן את המידע או למוחקו. במדיניות זו, הביטוי "מידע" משמעו כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 2. השימוש באתר, בשירותים המוצעים על ידו ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו. מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר ויש לקרוא אותם יחדיו. אם אינך מסכים לאמור לעיל ולהלן ו/או לחלק ממדיניות הפרטיות, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 3. המידע שייאסף אודות משתמשי האתר כמפורט להלן יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר"). החברה תגן על המידע במאגר הנאסף על ידה באמצעות האתר או שנמסר לה על ידי משתמשי האתר (למשל בעת הרשמה לדיוור ישיר) בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מובהר כי לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך בלבד, אולם ידוע לך ומוסכם על ידך כי ללא מסירת המידע לא נוכל להציע לך את שירותינו.
 4. במסגרת הרישום לאתר ו/או הגלישה בו ו/או השימוש בו, האתר אוסף ומאחסן מידע אודות המשתמשים באתר. הנתונים שנאספים אודות הגולשים, יישמרו במאגר המידע של האתר והאתר ובעליו יהיו רשאים להשתמש במידע לגבי המשתמשים לצורך האתר ו/או לצורך עסקיו, לרבות לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי על ידי צדדים שלישיים, לרבות  קבלנים ו/או נותנים שירותים ו/או מפרסמים. בנוסף,  ככל ששירותים מסוימים הניתנים באתר או באמצעותו יהיו טעונים הרשמה מוקדמת ו/או הזנתם, בין השאר, של פרטים מזהים שונים, כדוגמת שם, כתובת, אישורים רפואיים,  פרטי כרטיס אשראי, העדפות צריכה, דרכי תקשורת, לרבות מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, הרי שמידע כאמור נמסר על ידי המשתמש ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידו ומסירת חלק ממנו היא תנאי לקבלת השירותים הרלוונטיים. למען הסר ספק לא חלה על המשתמש כל חובה למסור את המידע האישי האמור, אך אי מסירתו תביא לכך שלא תוכל לקבל את כל ו/או חלק מהשירותים. המידע הנמסר לאתר יישמר על פי דין.
 5. בנוסף, האתר משתמש ביישומים הצוברים מידע על משתמשי האתר כגון עוגיות (cookies) ובכלים אחרים (דוגמת כלי אנליזה מקוונים ופיקסלים למדידה), לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים וטכניים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי השימוש במידע שנאסף ייעשה על ידי החברה על מנת: (א) לאפשר את השימוש בשירותים השונים באתר; (ב) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים (לרבות באמצעות התאמה למשתמש על בסיס זיהויו); (ג) לזהות ולטפל בסוגיות אבטחה, תרמית, הונאות ו/או בעיות אחרות; (ד) לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; (ה) לצורכי יצירת קשר עם המשתמשים; (ו) לצורך משלוח דיוור פרסומי, (ז) לצורך התפעול השוטף וניהול האתר .
 7. 25.   בכפוף לכל דין ולמדיניות פרטיות זו, החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש באתר האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם המשתמש נתן לכך את הסכמתו ; (ב) אם המשתמש רוכש / מבקש לממש הטבה / להשתתף בפעילות וכד' של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים, יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה / מימוש ההטבה / השתתפות בפעילות; (ג) במקרה של מחלוקת משפטית בין המשמש לבין האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או מפעילי האתר ו/או צד שלישי (ד) אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; (ה) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודות המשתמש לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; (ן) במקרה שבו האתר ו/או בעליו יעמדו בפני איום בנקיטת צעדים משפטיים נגדם בגין פעולות המשתמש באתר (ז) במסגרת הליך משפטי אף ללא צו של בית המשפט לרבות על מנת לצרף את המשתמש כצד להליך שיפוטי המתנהל בשל מעשה או מחדל של האחרון.
 8. ככל שהמשתמש יעשה שימוש בשירותים של צדדים שלישים המסופקים על ידי האתר, תחול עליו מדיניות הגנת הפרטיות של אותו צד שלישי אשר לו מדיניות פרטיות משל עצמו ונפרדת.
 9. האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.
 10. בעצם גלישתו של המשתמש באתר הוא מסכים לתנאי השימוש באתר (ובכלל זה מדיניות זו) וכן מסכים כי כל הפרטים שימסור ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותיו במהלך השימוש בו, יאגרו במאגרי המידע כאמור, ומוותר על כל טענה אשר עשויה להיות לו בקשר עם איסוף המידע.
 11. בשימוש באתר ומסירת פרטי המשתמש, המשתמש מסכים כי החברה תוכל לשלוח אליו מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים באמצעות פרטיו, לרבות בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS. המשתמש יוכל לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת הדיוור הישיר.

זכות לעיין, לתקן ולמחוק מידע- המשתמש באתר זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיו במאגר. משתמש שמצא כי מידע כאמור אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לעיין במידע, לתקנו במידת הצורך או למוחקו באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: sivanofiri.amarel@gmail.com

הוראות כלליות